نمایش 1–50 از 119 نتیجه

ساعت لوئیس ارارد مدل 69219PR15.BRC80 گالری ساعت زمردیان

43,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69219PR15.BRC80: رقصی از نور و زمان در قاب ظرافت و قدرت ساعت مچی لوئیس ارارد

ساعت لوئیس ارارد مدل 92600AA02.BDS91 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 92600AA02.BDS91: نگینی از اصالت و قدرت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 92600AA02.BDS91، شاهکاری از ظرافت

ساعت لوئیس ارارد مدل 87221AA01.BDC51 گالری ساعت زمردیان

69,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 87221AA01.BDC51: رقصی از نور و زمان در قاب ظرافت و قدرت ساعت مچی لوئیس ارارد

ساعت لوئیس ارارد مدل 84234AA04.BAV03 گالری ساعت زمردیان

49,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 84234AA04.BAV03: نگینی از ظرافت و قدرت در قاب رنگ‌های جذاب ساعت مچی لوئیس ارارد مدل

ساعت لوئیس ارارد مدل 84234AA01.BAV03 گالری ساعت زمردیان

49,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 84234AA01.BAV03: نگینی از ظرافت و قدرت در قاب رنگ‌های جذاب ساعت مچی لوئیس ارارد مدل

ساعت لوئیس ارارد مدل 79220AO31.BAV52 گالری ساعت زمردیان

119,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 79220AO31.BAV52: رقصی از نور و زمان در قاب ظرافت و قدرت ساعت مچی لوئیس ارارد

ساعت لوئیس ارارد مدل 78420AN50.BDE11 گالری ساعت زمردیان

72,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78420AN50.BDE11: رقصی از قدرت و ظرافت در قاب اسپرت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78420AN50.BDE11،

ساعت لوئیس ارارد مدل 78410AA02.BMA07 گالری ساعت زمردیان

69,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78410AA02.BMA07: رقصی از قدرت و ظرافت در قاب اسپرت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78410AA02.BMA07،

ساعت لوئیس ارارد مدل 78225PR16.BRC03 گالری ساعت زمردیان

79,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78225PR16.BRC03: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب قهوه ای مسی ساعت مچی لوئیس ارارد

ساعت لوئیس ارارد مدل 78225PR15.BRC37 گالری ساعت زمردیان

79,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78225PR15.BRC37: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب سرمه ای مسی ساعت مچی لوئیس ارارد

ساعت لوئیس ارارد مدل 78225PR11.BRC02 گالری ساعت زمردیان

79,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78225PR11.BRC02: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب نقره ای ساعت مچی لوئیس ارارد مدل

ساعت لوئیس ارارد مدل 78225PR01.BRV02 گالری ساعت زمردیان

79,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78225PR01.BRV02، رقصی از ظرافت و اصالت/ آمیزه ای از هنر و صنعت ساعت سازی سوئیس

ساعت لوئیس ارارد مدل 78220AS11.BDC52 گالری ساعت زمردیان

67,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78220AS11.BDC52: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب سرامیکی ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78220AS11.BDC52،

ساعت لوئیس ارارد مدل 78109AB11.BMA49 گالری ساعت زمردیان

99,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78109AB11.BMA49: رقصی از قدرت و ظرافت در قاب اسپرت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78109AB11.BMA49،

ساعت لوئیس ارارد مدل 78109AA02.BMA29 گالری ساعت زمردیان

94,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78109AA02.BMA29: رقصی از قدرت و ظرافت در قاب اسپرت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 78109AA02.BMA29،

ساعت لوئیس ارارد مدل 77504AS01.BDC32 گالری ساعت زمردیان

64,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 77504AS01.BDC32: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 77504AS01.BDC32،

ساعت لوئیس ارارد مدل 77254AA01.BMA01 گالری ساعت زمردیان

64,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 77254AA01.BMA01: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب مینیمال ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 77254AA01.BMA01،

ساعت لوئیس ارارد مدل 69297AA05.BVA07 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69297AA05.BVA07: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69297AA05.BVA07،

ساعت لوئیس ارارد مدل 69287PR31.BARC80 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69287PR31.BARC80: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69287PR31.BARC80،

ساعت لوئیس ارارد مدل 69266PR03.BRC85 گالری ساعت زمردیان

39,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69266PR03.BRC85: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69219PR11.BRC80 گالری ساعت زمردیان

43,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69219PR11.BRC80: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69105AB21.BMA21 گالری ساعت زمردیان

53,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69105AB21.BMA21: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69105AA11.BMA19 گالری ساعت زمردیان

49,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69105AA11.BMA19: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101SE04.BMA19 گالری ساعت زمردیان

57,000,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101SE04.BMA19: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101SB24.BMA21 گالری ساعت زمردیان

59,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101SB24.BMA21: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101SB21.BMA21 گالری ساعت زمردیان

58,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101SB21.BMA21: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101PR75.BMA43 گالری ساعت زمردیان

58,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101PR75.BMA43: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101PR72.BMA43 گالری ساعت زمردیان

58,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101PR72.BMA43: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101PR71.BRC80 گالری ساعت زمردیان

52,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101PR71.BRC80: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101PR71.BMA43 گالری ساعت زمردیان

58,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101PR71.BMA43: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101AB75.BMA21 گالری ساعت زمردیان

53,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101AB75.BMA21: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101AB72.BMA21 گالری ساعت زمردیان

53,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101AB72.BMA21: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101AB24.BMA21 گالری ساعت زمردیان

49,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101AB24.BMA21: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101AB21.BMA21 گالری ساعت زمردیان

48,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101AB21.BMA21: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101AB111.BMA58 گالری ساعت زمردیان

59,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101AB111.BMA58: رقصی از ظرافت و قدرت در قاب کلاسیک در گذر زمان، با اصالت سوئیسی

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101AA04.BDC81 گالری ساعت زمردیان

44,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101AA04.BDC81، شاهکاری از ظرافت و اصالت به دنبال یک ساعت مچی لوکس و باکیفیت هستید

ساعت لوئیس ارارد مدل 69101AA03.BDC83 گالری ساعت زمردیان

43,500,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 69101AA03.BDC83، درخششی از ظرافت و عملکرد به دنبال یک ساعت مچی لوکس و باکیفیت هستید

ساعت لوئیس ارارد مدل 68235PR01.BARC62 گالری ساعت زمردیان

38,000,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 68235PR01.BARC62: تجسمی از ظرافت و اصالت به دنبال یک ساعت مچی زنانه هستید که در

ساعت لوئیس ارارد مدل 68235PJ01.BAJC62 گالری ساعت زمردیان

38,000,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 68235PJ01.BAJC62، رقصی از ظرافت و پیچیدگی تجربه اصالت و هنر با لوئیس ارارد برند لوئیس

ساعت لوئیس ارارد مدل 68235AB04.BMA54 گالری ساعت زمردیان

41,000,000 تومان
ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 68235AB04.BMA54، درخششی از ظرافت و اصالت تجربه اصالت و هنر با لوئیس ارارد برند لوئیس

ساعت لوئیس ارارد مدل 68235AA04.BMA34 گالری ساعت زمردیان

38,000,000 تومان
لوئیس ارارد 68235AA04.BMA34، نگینی درخشان بر دستان شما ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 68235AA04.BMA34، یک ساعت زنانه با ظرافت و

ساعت لوئیس ارارد مدل 66226AA22.BVA12 گالری ساعت زمردیان

54,500,000 تومان
لوئیس ارارد 66226AA22.BVA12، رقصی از قدرت و ظرافت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 66226AA22.BVA12، تجسمی از قدرت و ظرافت است.

ساعت لوئیس ارارد مدل 64603PR36.BARS66 گالری ساعت زمردیان

56,500,000 تومان
لوئیس ارارد 64603PR36.BARS66، رقصی از ظرافت و نگین‌های درخشان ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 64603PR36.BARS66، تجسمی از ظرافت و نگین‌های

ساعت لوئیس ارارد مدل 64603PR31.BARC66 گالری ساعت زمردیان

56,500,000 تومان
لوئیس ارارد 64603PR31.BARC66، رقصی از ظرافت و نگین‌های درخشان ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 64603PR31.BARC66، تجسمی از ظرافت و نگین‌های

ساعت لوئیس ارارد مدل 60266PR42.BRC82 گالری ساعت زمردیان

49,000,000 تومان
لوئیس ارارد 60266PR42.BRC82، رقصی از قدرت و ظرافت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 60266PR42.BRC82، تجسمی از قدرت و ظرافت است.

ساعت لوئیس ارارد مدل 60266PR41.BRC80 گالری ساعت زمردیان

49,000,000 تومان
لوئیس ارارد 60266PR41.BRC80، رقصی از تناسب و ظرافت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 60266PR41.BRC80، تجسمی از تناسب و ظرافت است.

ساعت لوئیس ارارد مدل 60266PR41.BRC80 گالری ساعت زمردیان

49,000,000 تومان
لوئیس ارارد 60266PR41.BRC80، رقصی از تناسب و ظرافت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 60266PR41.BRC80، تجسمی از تناسب و ظرافت است.

ساعت لوئیس ارارد مدل 47217PR51.BPR01 گالری ساعت زمردیان

43,500,000 تومان
لوئیس ارارد 47217PR51.BPR01، رقصی از تناقض و ظرافت ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 47217PR51.BPR01، تجسمی از تناقض و ظرافت است.

ساعت لوئیس ارارد مدل 20700AA14.BMA18 گالری ساعت زمردیان

37,500,000 تومان
لوئیس ارارد 20700AA14.BMA18، رقصی از ظرافت و نگین‌های درخشان ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 20700AA14.BMA18، تجسمی از ظرافت و نگین‌های

ساعت لوئیس ارارد مدل 20700AA04.BMA18 گالری ساعت زمردیان

34,500,000 تومان
لوئیس ارارد 20700AA04.BMA18، رقصی از ظرافت و تجمل ساعت مچی لوئیس ارارد مدل 20700AA04.BMA18، تجسمی از ظرافت و تجمل است.

ساعت لوئیس ارارد (LOUIS ERARD)

ساعت مچی لوئیس ارارد یک ساعت سوئیسی لوکس و متمایز است که از طراحی‌های منحصربه‌فرد و پیچیده برخوردار است. این ساعت‌ها معمولاً از مواد و فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کنند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. ساعت‌ Louis Erard معمولاً از طلا، پلاتین یا استیل ساخته می‌شوند و دارای موتورهای مکانیکی یا کوارتز هستند.

تاریخچه شرکت لوئیس ارارد

شرکت لوئیس ارارد در سال ۱۹۲۹ در شهر لا شو دو فون سوئیس، ابتدا به عنوان یک مدرسه ساعت‌سازی تاسیس شد.[۲] این شرکت اولین ساعت‌های خود را با برند لوئیس ارارد در سال ۱۹۳۱ به بازار عرضه کرد.[۳]

در سال ۱۹۹۱، مالکیت شرکت تغییر کرد و تولید آن به شهر لو نوirmont منتقل شد.[۴] تا سال ۲۰۰۳، این شرکت مجددا فروخته شد و دوباره راه‌اندازی گردید.

لوئیس ارارد با استفاده از موتورهای مکانیکی شرکت‌های سلتیتا و والژو، تاکنون موفق به ارسال بیش از ۲۰۰,۰۰۰ ساعت از کارخانه Le Noirmont شده است.[۵] این شرکت همچنین سابقه همکاری با باشگاه فوتبال لیدز یونایتد [۶] و کمپانی خودروهای اسپورت آلتيما اسپورتس را دارد.[۶]

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ساعت‌های لوئیس ارارد، استفاده از چیدمان رگولاتور است.[۷] در این چیدمان، عقربه‌های ساعت، دقیقه و ثانیه هر کدام حول محورهای جداگانه‌ای می‌چرخند. این چیدمان که در اواسط قرن هجدهم برای ساعت‌های ایستاده با هدف نمایش دقیق‌ترین زمان ممکن طراحی شده بود، همچنان توسط لوئیس ارارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سال ۲۰۲۰، برند لوئیس ارارد با ساعت‌ساز برجسته وینی هالر همکاری کرد. حاصل این همکاری، ساخت ساعت پیچیده “Le Regulateur” بود که اکنون در مجموعه ساعت‌های “Excellence” لوئیس ارارد جای دارد.


جذاب ترین انتخاب ها برای خرید ساعت بند چرمی مردانه با گارانتی معتبر

گالری ساعت زمردیان


شرکت لوییز ارارد

عنوان شرح
نوع شرکت شرکت خصوصی
صنعت ساعت‌های لوکس
تاسیس 1929
بنیانگذار لوییز ارارد و آندره پره
دفتر مرکزی لومون، سوئیس
افراد کلیدی آلن اسپیندی، مانوئل امچ
محصولات ساعت‌های مچی، لوازم جانبی
حوزه فعالیت لاکچری
وب سایت https://louiserard.com/

راهنمای خرید ساعت لوئیس ارارد

انواع ساعت‌ مردانه و زنانه لوئیس ارارد معمولاً دارای ویژگی‌های پیچیده‌ای مانند عقربه‌های دوگانه، نمایشگرهای ماه کامل، کرونوگراف‌ها و تقویم‌های دائمی هستند.

اگر قصد خرید ساعت مچی لوئیس ارارد را دارید، در اینجا چند نکته برای کمک به شما در خریدی آگاهانه آورده ایم:

  • برخی از انواع ساعت‌ خاص لوئیس ارارد قیمت بالایی دارند. قبل از شروع خرید، مقداری که می‌خواهید هزینه کنید را تعیین کنید. این به شما کمک می‌کند تا هنگام مرور گزینه‌های مختلف، متمرکز بمانید.
  • ساعت‌های لوئیس ارارد در انواع مختلف سبک‌ها عرضه می‌شوند. برخی از ساعت‌ها رسمی هستند، در حالی که برخی دیگر غیررسمی هستند. سبکی را انتخاب کنید که با لباس و سبک زندگی شما مطابقت داشته باشد.
  • هنگام خرید ساعت لوئیس ارارد اصل، مهم است که از یک فروشنده معتبر خرید کنید. این امر به شما اطمینان می دهد که ساعت زنانه یا مردانه ای با کیفیت دریافت می کنید که دارای ضمانت است.

ویژگی های ساعت لوئیس ارارد

چند نمونه از ویژگی‌های اختصاصی ساعت‌های لوئیس ارارد عبارتند از:

  • Régulateur Chronographe: این ساعت دارای یک صفحه نمایش دوگانه است که زمان را به دو روش مختلف نمایش می‌دهد.
  • Moonphase: این ساعت دارای یک نمایشگر ماه کامل است که زمان ماه را با دقت نمایش می‌دهد.
  • Double Rotonde: این ساعت دارای دو صفحه نمایش گرد است که زمان را به طور همزمان نمایش می‌دهند.

انواع ساعت‌ مردانه و زنانه و ساعت پسرانه و دخترانه لوئیس ارارد ترکیبی از زیبایی‌شناسی، فناوری و پیچیدگی هستند. این ساعت‌ها برای افرادی که به دنبال یک ساعت لوکس و متمایز اند، گزینه‌ای عالی هستند.


راهنمای انتخاب و خرید ساعت بند چرمی زنانه از نمایندگی رسمی

گالری ساعت زمردیان


زیرمجموعه های ساعت لوئیس ارارد

برند لوئیس ارارد دارای کالکشن‌های متنوعی از انواع ساعت‌ مچی است که هر کدام ویژگی‌ها و طراحی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند. برخی از مهم‌ترین کالکشن‌های ساعت لوئیس ارارد عبارتند از:

  • کالکشن اکسلنس – Excellence Collection
  • کالکشن اسپرتیو- La Sportive Collection
  • کالکشن هریتج – Heritage Collection

خرید اینترنتی ساعت لوئیس ارارد

اگر برای خرید به دنبال نمایندگی ساعت لوئیس ارارد در تهران هستید، مجموعه زمردیان یکی از معتبرترین فروشندگان ساعت در ایران که نمایندگی رسمی ۱۳ برند معتبر بین المللی از جمله برند لوئیس ارارد میباشد و ۹۴ نماینده ی فروش و خدمات معتبر در سراسر کشور عزیزمان٬ ایران دارد.

برای خرید ساعت لوئیس ارارد با گارانتی جهانی از گالری ساعت زمردیان می توانید به یکی از شعب این گالری مراجعه کنید و یا جهت خرید اینترنتی، می توانید به وب سایت گالری ساعت زمردیان مراجعه کرده و از طیف گسترده ای از ساعت های لوئیس ارارد دیدن کنید و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید. همچنین می توانید قیمت ساعت مچی را مشاهده کرده و آن را به سبد خرید خود اضافه کنید.

قیمت ساعت لوئیس ارارد

قیمت ساعت مچی لوئیس ارارد و یا بسته به مدل، ویژگی‌ها و موادی که از آن ساخته شده است، متفاوت است. به طور کلی، ساعت‌ زنانه لوئیس ارارد و ساعت مردانه لوئیس ارارد قیمت بالایی دارند و از چند هزار دلار تا چند صد هزار دلار متغیر هستند.